#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Čím se řídíme 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mladotice.
Účinnost od 17.12.2020

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY celkově upravuje zákon č. 541/2020 Sb., který je účinný od 1.1.2021

Obec má povinnost zajistit odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Okamžikem odložení odpadu se obec stává původcem komunálního odpadu a je povinna zajistit jeho další odborné zpracování nebo likvodaci.

Občané mají povinnost odpady třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným zákonem o odpadech.

Obecně závazná vyhláška obce Mladotice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Účinnost od 1.1.2022

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci (nejčastěji osoba přihlášená k trvalému pobytu), nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. V tomto případě může být vlastníkem fyzická nebo i právnická osoba.

Každý poplatník hradí stejnou výši poplatku, na základě vyhlášky je pro rok 2022 stanovena částka 750 Kč.

Osvobození od poplatku u osob přihlášených v obci - zákonné důvody:
- osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu v jiné obci (což je druhý typ poplatku) a má v této jiné obci bydliště. Bydlištěm je třeba rozumět faktický stav.
- umístění v zařízeních pro děti, seniory, zdravotně postižené, výkon trestu

Osvobození od poplatku u osob přihlášených v obci - stanoveno obcí:
- šestý a další člen domácnosti

 

Vývoz netříděného komunálního odpadu v roce 2022

Budou přidělovány tři druhy známek podle frekvence vývozu:
- týdenní vývoz
- 14-ti denní vývoz
- kombinovaný vývoz (v zimním období od října do dubna každý týden, v letním období od května do září 14-ti denní)

Po zaplacení poplatku za odpad (viz Aktuální informace) občan obdrží na OÚ Mladotice roční známku na vývoz, kterou si nalepí na popelnici, a to nejpozději do 31.3.2022.

Bylo stanoveno pravidlo, že domácnosti s počtem členů 1 nebo 2 by si měly zvolit nižší frekvenci vývozů, tj. kombinovaný nebo 14–ti denní vývoz, a to zejména s ohledem na druh vytápění.
více o tomto pravidle zde

 

Tříděný odpad

K dispozici jsou nádoby a kontejnery na tyto druhy odpadů:

Plasty (včetně PET lahví, nápojových kartonů a plechovek)

Papír

Sklo (bílé i barevné)

Biologické odpady rostlinného původu

Jedlé oleje a tuky

Baterie (do domácích spotřebičů a elektroniky)

Kovy

Obecné informace ke třídění na stránkách EKO-KOM nebo www.jaktridit.cz

 

Stavební odpad

Stavební a demoliční odpad není považován za odpad komunální. Původci odpadu (občané i firmy) jsou podle zákona povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Stavební odpad lze využít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro občany je nejjednodušší způsob odevzdat tento odpad ve sběrném dvoře nebo si objednat jeho odvoz.

 

Shrnutí

Základním pravidlem pro občany je, že celkový odpad je třeba třídit, aby složka směsného odpadu byla co nejmenší.

Pro plasty, papír, sklo, kovy, oleje a bio odpad existují vyhrazené nádoby, vyhrazená místa k odkládání.

Nejméně dvakrát ročně je zajišťován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz železného šrotu.

Dále žádáme občany aby kolem sběrných nádob udržovali pořádek.
Šetřete místo v kontejnerech, obaly rozložte nebo sešlapejte. Neodkládejte odpad mimo kontejnery.
Velké, nerozložitelné předměty (náležející jinak do tříděného odpadu) patří do odpadu velkoobjemového.

Kromě využití sběrných nádob umístěných v obci a svozů organizovaných obcí je možno jakýkoliv odpad odevzdat ve sběrném dvoře v Kralovicích - za poplatek. Stránky provozovny jsou zde Marius Pedersen provozovna Kralovice
Kovy lze odevzdat (prodat) ve sběrnách v Kralovicích.  

Nebudeme tolerovat černé skládky.

 

Obecní úřad je připraven řešit nejasnosti a dotazy ohledně této problematiky. 
Předem děkujeme za Vaše připomínky a náměty.
Děkujeme všem, kteří ke třídění odpadů přistupují odpovědně.