#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Čím se řídíme 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mladotice.
Účinnost od 17.12.2020

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY celkově upravuje zákon č. 541/2020 Sb., který je účinný od 1.1.2021

Obec má povinnost zajistit odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Okamžikem odložení odpadu se obec stává původcem komunálního odpadu a je povinna zajistit jeho další odborné zpracování nebo likvodaci.

Občané mají povinnost odpady třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným zákonem o odpadech.

Obecně závazná vyhláška obce Mladotice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Účinnost od 1.1.2022

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci (nejčastěji osoba přihlášená k trvalému pobytu), nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. V tomto případě může být vlastníkem fyzická nebo i právnická osoba.

Každý poplatník hradí stejnou výši poplatku, na základě vyhlášky je pro rok 2022 stanovena částka 750 Kč.

Osvobození od poplatku u osob přihlášených v obci - zákonné důvody:
- osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu v jiné obci (což je druhý typ poplatku) a má v této jiné obci bydliště. Bydlištěm je třeba rozumět faktický stav.
- umístění v zařízeních pro děti, seniory, zdravotně postižené, výkon trestu

Osvobození od poplatku u osob přihlášených v obci - stanoveno obcí:
- šestý a další člen domácnosti

 

Vývoz směsného komunálního odpadu v roce 2022

Budou přidělovány tři druhy známek podle frekvence vývozu:
- týdenní vývoz
- 14-ti denní vývoz
- kombinovaný vývoz (v zimním období od října do dubna každý týden, v letním období od května do září 14-ti denní)

Po zaplacení poplatku za odpad (viz Aktuální informace) občan obdrží na OÚ Mladotice roční známku na vývoz, kterou si nalepí na popelnici, a to nejpozději do 31.3.2022.

Bylo stanoveno pravidlo, že domácnosti s počtem členů 1 nebo 2 by si měly zvolit nižší frekvenci vývozů, tj. kombinovaný nebo 14–ti denní vývoz, a to zejména s ohledem na druh vytápění.
více o tomto pravidle zde

 

Tříděný odpad

K dispozici jsou nádoby a kontejnery na tyto druhy odpadů:

Plasty (včetně PET lahví, nápojových kartonů a plechovek) 

Mladotice - u budovy obecního úřadu
Mladotice - v ulici mezi č.p. 63 a 67
Mladotice - u bytovek
Mladotice zastávka
Chrášťovice - u hostince
Strážiště - u býv.školy
Černá Hať - náves
Velká Černá Hať - náves

Papír

Mladotice - u budovy obecního úřadu
Mladotice - v ulici mezi č.p. 63 a 67
Mladotice - u bytovek
Chrášťovice - u hostince
Strážiště - býv.školy

Sklo (bílé i barevné)

Mladotice - u budovy obecního úřadu
Mladotice - v ulici mezi č.p. 63 a 67
Mladotice - u bytovek
Chrášťovice - u hostince
Strážiště - u býv.školy

Biologické odpady rostlinného původu

Mladotice - u obecního hostince - velký kontejner
Mladotice - ulice u nádraží (za "Poprovnou")
Mladotice - u č.p. 6 ("Habeš")
Mladotice - u č.p. 93 (spodní část ulice "Rafanda")
Mladotice - u bytovek
Chášťovice - u hostince

Jedlé oleje a tuky

Mladotice - u budovy obecního úřadu

Baterie (do domácích spotřebičů a elektroniky)

Mladotice - u budovy obecního úřadu

Kovy

Mladotice - u budovy obecního úřadu (menší předměty)
Chrášťovice - u hostince (menší předměty)

Textil

Mladotice - u budovy obecního úřadu

Tříděný odpad ostatní

Kovy, železný šrot (větší předměty) - po dohodě na obecním úřadě - na určené místo

Větve ze stromů a větší větve z keřů - po dohodě na obecním úřadě - na určené místo

 

Obecné informace ke třídění na stránkách EKO-KOM nebo www.jaktridit.cz

 

Stavební odpad

Stavební a demoliční odpad není považován za odpad komunální. Původci odpadu (občané i firmy) jsou podle zákona povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Stavební odpad lze využít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro občany je nejjednodušší způsob odevzdat tento odpad ve sběrném dvoře nebo si objednat jeho odvoz.

 

Odpadové hospodářství v číslech - rok 2021
Celkové množství odpadu

213,7 t

Celkové náklady obce

781.900 Kč 

Celkové příjmy z poplatků

487.776 Kč


 

 

 

Podrobnější statistika zde

 

Akuální pasport obce zpracovaný EKO-KOM

Pasport shrnuje odpadové hospodářstvi obce za předchozí období až do 1.pololetí 2022. Obsahuje základní informace o obci, statistiky výtěžnosti, přehled nádob, přehled množství, informace k dostupnosti sběrné sítě. 

Dokument zde 

 

Shrnutí

Základním pravidlem pro občany je, že celkový odpad je třeba třídit, aby složka směsného odpadu byla co nejmenší.

Pro plasty, papír, sklo, kovy, oleje, textil a bio odpady existují vyhrazené nádoby, vyhrazená místa k odkládání.

Nejméně dvakrát ročně je zajišťován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz železného šrotu.

Dále žádáme občany aby kolem sběrných nádob udržovali pořádek.
Šetřete místo v kontejnerech, obaly rozložte nebo sešlapejte. Neodkládejte odpad mimo kontejnery.
Velké, nerozložitelné předměty (náležející jinak do tříděného odpadu) patří do odpadu velkoobjemového.

Kromě využití sběrných nádob umístěných v obci a svozů organizovaných obcí je možno jakýkoliv odpad odevzdat ve sběrném dvoře v Kralovicích - za poplatek. Elektroodpad zdarma. Stránky provozovny jsou zde Marius Pedersen provozovna Kralovice
Kovy lze odevzdat (prodat) ve sběrnách v Kralovicích.  

Nebudeme tolerovat černé skládky.

 

Obecní úřad je připraven řešit nejasnosti a dotazy ohledně této problematiky. 
Předem děkujeme za Vaše připomínky a náměty.
Děkujeme všem, kteří ke třídění odpadů přistupují odpovědně.